Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών απονέμει (Α) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης» σε δύο κλάδους: τη Βασική Φυσική και την Εφαρμοσμένη Φυσική και (Β) Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών.

 Συγκεκριμένα:

  1. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βασικής Φυσικής», περιλαμβάνει τρεις Κατευθύνσεις : Το ΜΔΕ στη Φυσική των Υλικών από τον Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, το ΜΔΕ στην Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων από τον ομώνυμο Τομέα  και το ΜΔΕ στην Αστροφυσική-Αστρονομία-Μηχανική επίσης από τον ομώνυμο Τομέα.
  2. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένης Φυσικής» που περιλαμβάνει το ΜΔΕ  Φυσικής Περιβάλλοντος από τον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας και αποτελεί συνέχεια του παλαιού Επαγγελματικού Ενδεικτικού Μετεωρολογίας.
  3. Το Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών που είναι ενιαίο για όλα τα επιστημονικά πεδία της Φυσικής και απονέμεται μετά από έρευνα που αποδεδειγμένα οδηγεί σε προαγωγή της επιστήμης. 

ΜΔΕ  «Φυσικής Περιβάλλοντος»

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής με εξειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος.

Ιστορική αναδρομή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής υπήρχαν ήδη πολύ προτού ξεχωρίσει το Τμήμα από τη Φυσικομαθηματική Σχολή το 1982. Οι σπουδές αυτές είχαν είτε τη μορφή ελεύθερων σεμιναρίων και μαθημάτων που οδηγούσαν σε διδακτορικό είτε οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών που έδιναν «Επαγγελματικό Ενδεικτικό» σε μία από τις περιοχές: «Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός», «Μετεωρολογία».

Το Επαγγελματικό Ενδεικτικό «Μετεωρολογίας» εντάχθηκε από το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 1994 – 95 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 450, Τεύχος Β΄, 16.6.1994.

Το «Επαγγελματικό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας», το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. 17/ΦΕΚ292, Τεύχος Α΄, 27.9.1946, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 964/ ΦΕΚ 243, τεύχος Α΄, 10.10.1980 και με την  από 17.7.1989 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετονομάζεται σε «Μ.Δ.Ε. Φυσικής Περιβάλλοντος» και αναπροσαρμόζεται ως προς το πρόγραμμα και τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων. Το Πρόγραμμα σπουδών του Μ.Δ.Ε. τροποποιήθηκε στη συνέχεια ύστερα και από σχετική απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου στη συνεδρίαση της 26-6-2008.

Τον Απρίλιο του 2002 εγκρίθηκε, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το νέο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής που ουσιαστικά αντικατέστησε την υπουργική απόφαση Β7/164/1-6-94 (ΦΕΚ 450 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Β7/204/22-4-96 (ΦΕΚ 305 τ.Β'), Β7/328/14-6-98 (ΦΕΚ 512 τ.Β'), Β7/517/3-9-98 (ΦΕΚ 989 τ.Β') και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1153/98 (τ.Β')/98.

Με  τη νέα Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2748, Τεύχος Β', 14 Οκτωβρίου 2014) αναμορφώνεται το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής, τροποποιώντας την 104150/Β7/25-6-2003 (ΦΕΚ 825 Β΄) Υ.Α.

Διαπανεπιστημιακά – Διατμηματικά Προγράμματα

Το Τμήμα Φυσικής και ειδικά ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος -  Μετεωρολογίας συνεργάζεται με:

  • Τα Τμήματα Χημείας, Γεωλογίας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, για το Μ.Δ.Ε. στην «Ωκεανογραφία».
  • Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, για το Μ.Δ.Ε. στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη».