Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Φυσική Περιβάλλοντος

 

Με το ΦΕΚ 2137/11-6-2018 (αριθμ.αποφ. 696/16-05-2018) γίνεται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο "Φυσική Εφαρμογών" ("Applied Physics").

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Φυσική Εφαρμογών» (εφεξής Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής Εφαρμογών.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Εφαρμογών» με ειδίκευση στη Φυσική Περιβάλλοντος μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιστορική αναδρομή

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής υπήρχαν ήδη πολύ προτού ξεχωρίσει το Τμήμα από τη Φυσικομαθηματική Σχολή το 1982. Οι σπουδές αυτές είχαν είτε τη μορφή ελεύθερων σεμιναρίων και μαθημάτων που οδηγούσαν σε διδακτορικό είτε οργανωμένων μεταπτυχιακών σπουδών που έδιναν «Επαγγελματικό Ενδεικτικό» σε μία από τις περιοχές: «Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία», «Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός», «Μετεωρολογία».

Το Επαγγελματικό Ενδεικτικό «Μετεωρολογίας» εντάχθηκε από το Ακαδημαϊκό ΄Ετος 1994 – 95 στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής, η λειτουργία του οποίου εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 450, Τεύχος Β΄, 16.6.1994.

Το «Επαγγελματικό Ενδεικτικό Μετεωρολογίας», το οποίο ιδρύθηκε με το Β.Δ. 17/ΦΕΚ292, Τεύχος Α΄, 27.9.1946, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 964/ ΦΕΚ 243, τεύχος Α΄, 10.10.1980 και με την  από 17.7.1989 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, μετονομάζεται σε «Μ.Δ.Ε. Φυσικής Περιβάλλοντος» και αναπροσαρμόζεται ως προς το πρόγραμμα και τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων. Το Πρόγραμμα σπουδών του Μ.Δ.Ε. τροποποιήθηκε στη συνέχεια ύστερα και από σχετική απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου στη συνεδρίαση της 26-6-2008.

Τον Απρίλιο του 2002 εγκρίθηκε, στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το νέο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής που ουσιαστικά αντικατέστησε την υπουργική απόφαση Β7/164/1-6-94 (ΦΕΚ 450 τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Β7/204/22-4-96 (ΦΕΚ 305 τ.Β'), Β7/328/14-6-98 (ΦΕΚ 512 τ.Β'), Β7/517/3-9-98 (ΦΕΚ 989 τ.Β') και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 1153/98 (τ.Β')/98.

Με  τη νέα Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2748, Τεύχος Β', 14 Οκτωβρίου 2014) αναμορφώνεται το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φυσικής, τροποποιώντας την 104150/Β7/25-6-2003 (ΦΕΚ 825 Β΄) Υ.Α.