Καλωσορίσατε στον Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας!

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας αποτελεί τον Τομέα Δ’ του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημιουργήθηκε ύστερα από κατάτμηση του πρώην Τομέα Φυσικής Εφαρμογών με την Υ.Α. 11373/Β1 (ΦΕΚ 173/ 9-2-07, τεύχος Β΄), ο οποίος είχε θεσμοθετηθεί το 1983.

Σύμφωνα με τον Νόμο 1268/82 που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε.Ι., ο Τομέας έχει την κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των φοιτητών σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών που διδάσκονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα. Οι αναθέσεις διδασκαλίας στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών γίνονται κάθε χρόνο με αποφάσεις του Τομέα και επικυρώνονται από το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος, τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Φυσικής, που αντιστοιχεί στα παρακάτω πεδία της επιστήμης:

 • Φυσική Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος
 • Φυσική Μέσης και Ανώτερης Ατμόσφαιρας
 • Μετεωρολογία
 • Δυναμική της Ατμόσφαιρας - Ατμοσφαιρικά Μοντέλα
 • Κλίμα και Κλιματικές Αλλαγές
 • Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Εικόνας
 • Φυσική Ωκεανογραφία
 • Πειραματική Φυσική Ατμόσφαιρας
 • Ατμοσφαιρική Ρύπανση
 • Φυσική Κτηρίων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Τομέας συμμετέχει στη διδασκαλία των μαθημάτων για την απονομή του «Πτυχίου Φυσικής», καθώς και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Διδακτορικών Διπλωμάτων στο πλαίσιο οργανωμένων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).