Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών » Υποψήφιοι Διδάκτορες Τομέα

 

 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

1) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως μέγιστη επιτρεπόμενη χρονική διάρκεια ορίζονται τα πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να προτείνει με πλήρως αιτιολογημένη αίτηση την παράταση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου ως ένα (1) ημερολογιακό έτος συνολικά σε ειδικές περιπτώσεις. Η παράταση αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη ΓΣ του Τμήματος Φυσικής.

2) Οι Υ.Δ. υποχρεούνται σε ανανέωση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

3) Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να υποβάλλουν υπόμνημα σχετικά με την πρόοδό τους στην τριμελή επιτροπή κάθε έτος κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου (μέχρι 31/5). Η υποχρέωση ξεκινά μετά την παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών από την εγγραφή του ΥΔ.

4) Οι ΥΔ υποχρεούνται να κάνουν προφορική παρουσίαση της προόδου τους ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε έτους (μέχρι 31/5) ύστερα από πρόσκληση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει και στα πλαίσια ειδικής ημερίδας παρουσιάσεων ΥΔ. Η υποχρέωση ξεκινά μετά την παρέλευση τουλάχιστον 6 μηνών από την εγγραφή του ΥΔ.

5) Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει γραπτή έκθεση προόδου με συνεκτίμηση της προφορικής παρουσίασης και του υπομνήματος που της έχει καταθέσει ο ΥΔ και να την υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου εκάστοτε έτους. Αντίγραφο του υπομνήματος του Υ.Δ., καθώς και η έκθεση προόδου, καταχωρίζονται κάθε χρόνο στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου.

6) Οι Υ.Δ. υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις υποχρεώσεις παρακολούθησης τυχόν μαθημάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί κατά την έναρξη της εκπόνησης της διατριβής τους σε ένα (1) έτος από τον ορισμό της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (ή στα δύο (2) έτη στην περίπτωση μαθημάτων του ειδικού κύκλου σπουδών/σεμιναρίων). Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να καταθέσει βεβαίωση στη Γραμματεία του Τμήματος ότι ο ΥΔ έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις του με τυχόν μαθήματα που του έχουν χρεωθεί.

7) Οι ΥΔ αιτούνται για δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής τους διατριβής προς την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο κανονισμός. Η επιτροπή εξετάζει την αίτηση των ΥΔ και αν την αποδεχτεί οφείλει να συντάξει Τελική Εισηγητική Έκθεση και να αιτηθεί τον ορισμό Επταμελούς Επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος.

8) Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει ο ΥΔ στη δημόσια υποστήριξη της διατριβής του είναι να υπάρχει μία τουλάχιστον δημοσίευση με τη θεματολογία ή ενότητα της θεματολογίας της διατριβής σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με κριτές.

9) Σε όλες τις δημοσιεύσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, ο ΥΔ υποχρεούται να δίνει ως ερευνητική διεύθυνση-affiliation (όχι μοναδική) και το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10) Οι ΥΔ πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση πανεπιστημιακού e-mail.