Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών » Διδάκτορες Τομέα

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΜΕΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ 1984-2023

 

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, λόγω της φύσης της, μπορεί να εντάσσεται σε συνεχόμενες και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που διεξάγονται από ερευνητικές μονάδες και επιστημονικούς υπευθύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συχνά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.

Δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της διατριβής του, σύμφωνα με τον Ν.2121/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι o συγγραφέας/δημιουργός της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος υπογράφει σχετικό έντυπο υποβολής με το οποίο παρέχει στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εργασίας/Διδακτορικής Διατριβής στο διαδίκτυο, μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου.

Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της έρευνας που οδηγεί στη Διδακτορική Διατριβή χρησιμοποιηθούν δεδομένα ή κώδικες που δεν ανήκουν στο διδάκτορα, διατηρείται η αρχική πνευματική ιδιοκτησία ως προς αυτά, όπως ορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εφευρέσεις), που ενδεχομένως προκύψουν από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής, ανήκουν τόσο στον διδάκτορα όσο και στον επιβλέποντα καθηγητή ή και σε άλλους ερευνητές που μετέχουν στην ερευνητική ομάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν μετά το πέρας της Δ.Δ. λόγω της συνέχισης της αντίστοιχης έρευνας στο εργαστήριο ανήκουν αποκλειστικά στον επιστημονικό υπεύθυνο αυτής της φάσης της έρευνας ή και σε άλλους ερευνητές. Για τα θέματα αυτά μπορεί να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των μερών σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας.