Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Συνοπτική Μετεωρολογία

Ε3305 Συνοπτική μετεωρολογία (2-0-2) 

  • Η ατμόσφαιρα καθ’ ύψος. Ατμοσφαιρική πίεση. Αέριες Μάζες.
  • Μέτωπα και μετωπικές επιφάνειες. Καιρικά φαινόμενα που τα συνοδεύουν.
  • Υφέσεις και αντικυκλώνες. Καιρικά φαινόμενα που τα συνοδεύουν.
  • Χάρτες καιρού επιφάνειας. Χάρτες σταθερής πίεσης. Χάρτες πάχους στρώματος.
  • Μεταφορά θερμοκρασίας. Στροβιλισμός και μεταφορά στροβιλισμού. Κατακόρυφες κινήσεις.
  • Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Αεροχείμαρροι. Κύματα Rossby. Συστήματα εμποδισμού.
  • Συνδυασμένη χρήση χαρτών επιφανείας και καθ’ ύψος. Κίνηση συστημάτων.