Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πιθανότητες-Στατιστική

Υ0317. Πιθανότητες, στατιστική & στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης (2-2 -0)

  • Πιθανότητες: διατάξεις-μεταθέσεις-συνδυασμοί. δεσμευμένη πιθανότητα-ανεξαρτησία-θεώρημα Bayes.
  • Διακριτές κατανομές και συνεχείς κατανομές. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
  • Στατιστική: Ομαδοποίηση δεδομένων. Παράμετροι κεντρικής τάσης και διασποράς. Έλεγχοι υποθέσεων μέσης τιμής και διασποράς δείγματος.
  • Έλεγχος σημαντικότητας του συντελεστή συσχέτισης. Έλεγχος καλής προσαρμογής θεωρητικής κατανομής.
  • Υπολογιστικές εφαρμογές: εισαγωγή στις μεθόδους Monte Carlo, υπολογιστικές εφαρμογές στην επίλυση προβλημάτων πιθανοτήτων.
  • Εισαγωγή στην εκτίμηση παραμέτρων. Μέθοδος των Ροπών. Μέθοδος Ελαχίστων τετραγώνων. Υπολογιστικές εφαρμογές.